POWER OF
INNOVATION
พลังสร้างสรรค์ พลังแห่งนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต
ข่าวและกิจกรรม
16 พ.ค. 2562
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา 
Content for class "calendar-box" Goes Here