เปิดรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)

16 พฤษภาคม 2562
         มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ

 

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
(Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)

ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต"
(Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)


 
ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการคลิก


 

ชมวีดีโอโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : Youthgreenovationawards
Website : www.powerofinnovation.or.th
จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

SHARE